โปรแกรมคำนวณค่า BMI (Java Script) อย่างง่าย

//การคำนวณ BMI
function sumallBMI()
{
//ประกาศตัวแปร height และ บังคับให้เป็นตัวเลข โดยใช้ Number และ ให้แสดงใน console
let height
let height2
let height3
height = prompt(“height :”)
height2 = (height)
height3 = Number(height2)
console.log(height)

//ประกาศตัวแปร weight และ บังคับให้เป็นตัวเลข โดยใช้ Number และ ให้แสดงใน console
let weight
let weight2
let weight3
weight = prompt(“weight :”)
weight2 = (weight)
weight3 = Number(weight2)
console.log(weight)

//ประกาศตัวแปรที่จะเก็บค่าของการคำนวณ BMI และ บังคับให้เป็นตัวเลข โดยใช้ Number และ ให้แสดงใน console
let sumHW = 0
let sumHW2 = 0
let sumHW3 = 0
sumHW = (weight / ((height * height)
/ 10000)).toFixed(2);
sumHW2 = sumHW
sumHW3 = Number(sumHW2)

//คำสั่งให้แสดงค่าให้แจ้งเตือน
alert(“ค่าBMIของคุณคือ(หน้าถัดไป)”)
alert(sumHW3)
console.log(sumHW3)

document.getElementById(“answer”).innerHTML = sumHW3;

}
//เรียกใช้ fucntion//
sumallBMI()

///////////////////////////////////////////////////////////////////
//ส่วนของการแบ่งระดับตามตาราง BMI
let score = prompt(“ค่า BMI ของคุณ :”)
if(score >= 30){
//ส่วนเงื่อนไขของคนที่BMIมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ขึ้นไป
document.getElementById(“result”).innerHTML = “คุณเป็นโรคอ้วนระดับ 3 (สูงสุด) กรุณาลดน้ำหนักโดยเร็ว!”
}else if ( score <= 29.90){
if (score >= 25){
document.getElementById(“result”).innerHTML = “คุณเป็นโรคอ้วนระดับ 2”
}//ส่วนเงื่อนไขของคนที่BMIต่ำกว่า29.90 แต่มากกว่า 25
else{
if ( score <= 24.90){
if (score >= 23){
document.getElementById(“result”).innerHTML = “คุณเป็นโรคอ้วนระดับ 1”
}//ส่วนเงื่อนไขของคนที่BMIต่ำกว่า24.90 แต่มากกว่า 23
else{
if ( score <= 22.90){
if (score >= 18.60){
document.getElementById(“result”).innerHTML = “คุณเป็นคนสุขภาพดี”
}//ส่วนเงื่อนไขของคนที่BMIต่ำกว่า22.90 แต่มากกว่า 18.50
else{
if( score <= 18.50){
document.getElementById(“result”).innerHTML = “คุณเป็นผอมเกินไป กรุณาเพิ่มน้ำหนัก!”
}//ส่วนเงื่อนไขของคนที่BMIต่ำกว่าหรือเท่ากับตั้งแต่ 18.50 ลงไป
}
}
}
}
}
}

Link: BMI Projects (Java Script)
Link: https://github.com/PoleSupakorn/BMI-Project.git